Predhovor odborného korektora

Savčak stranka

Ochridský prológ je bezpochyby dielo, ktoré, ak hodnotíme z ktoréhokoľvek aspektu, vždy ostane skutočnou perlou slovanskej i všeobecne duchovnej literatúry. Už sám názov poukazuje na jeho kontinuitu so slovanskou cyrilometodejskou tradíciou, ktorej základný kameň bol položený v našich krajoch a najlepšie oporné múry vystavali práve v okolí Ochridského jazera. Tam sa uchýlili vyhnaní učeníci svätých bratov a tam vznikali najkrajšie diela slovanského písomníctva. Práve pri Ochridskom jazere, kde všetko dýchalo duchom sv. Cyrila a Metoda a ich učeníkov, vzniklo toto veľdielo, nesúce v sebe odkaz dávnych čias i odpovede na otázky súčasnej spoločnosti. Jeho autorom je sv. vladyka Nikolaj Velimirovič – episkop (biskup) žičský a ochridský – človek mimoriadneho vzdelania, rozhľadu a intelektu, ktorého diela vychádzajú vo všetkých svetových jazykoch a nie náhodou ho Cirkev i ľud pomenovali „Nový Zlatoústy“. Ochridský prológ, jedno z jeho najvýznamnejších diel, je adresovaný skutočne všetkým, ktorým nie sú ľahostajné duchovné korene Slovanstva, Európy a bez zveličovania i smerovanie celého ľudstva. Dielo je napísané v duchu starej hagiografickej literatúry, je však prístupné i pre dnešného moderného človeka, ktorého okrem úctivého štýlu osloví najmä vecnosť a praktickosť. O čom teda Ochridský prológ je a aké hodnoty ponúka? Odpoveď vanie z každej jeho stránky. Je to dielo o živote a smerovaní tých, ktorí seba zasvätili službe Bohu a ľuďom, o ich bojoch a snaženiach, láske a pokore, odvahe i skromnosti… Autor v ňom predstavuje stručný prierez života niekoľkých svätcov či udalostí zo života Christa, Bohorodičky a cirkevných dejín, ktoré pripadajú na jednotlivé dni v roku. Výstižne vyberá z ich života poučný príbeh, ktorý ako príklad ponúka čitateľovi na zamyslenie, vzápätí ho vyzýva na tvorivý prístup a predkladá mu na uvažovanie zopár tém zo Svätého Písma. Každý deň je zakončený krátkou kázňou, ktorá je založená na vybranom biblickom citáte. Tento citát je v slovenskom preklade knihy uvádzaný v pôvodnej cirkevnoslovanskej verzii i v jej slovenskom preklade. Okrem toho je v preklade zachované mnoho zo starej slovanskej terminológie, čo mu dodáva nádych autentickosti. Veľkou prednosťou tohto diela sú aj básne, viažuce sa k jednotlivým dňom, udalostiam, či svätcom, ktoré rovnako majú čo povedať dnešnému čitateľovi. Napriek náročnosti prekladu sú básne v slovenčine zachované s maximálnou snahou verne zachytiť originál.
Slovenskému čitateľovi sa tak ponúka 366 kapitol, v ktorých je ukryté nesmierne bohatstvo všetkého toho, čím pôvodné kresťanstvo dýchalo a žilo a čo môže ponúknuť i dnešnej dobe a dnešnému človeku. Obohatením diela sú i poučné príklady, ktoré autor čerpá z iných kultúr alebo smerov, a tak sa Ochridský prológ stáva knihou, v ktorej je zaznamenané všetko to krásne a vznešené, čo dnešná doba tak veľmi potrebuje. Veľká česť a vďaka patrí prekladateľovi, ktorý toto veľdielo kresťanskej a slovanskej literatúry sprístupnil aj slovenskému čitateľovi. Tak ho „zrovnoprávnil“ s inými svetovými jazykmi, v ktorých už táto kniha bola vydaná. Ostáva dúfať, že i človek, žijúci na Slovensku, si osvojí radu významného čiernohorského teológa a mysliteľa, metropolitu Amfilochija (Radoviča), ktorý povedal, že súčasný kresťan by mal mať na svojom pracovnom stole dve knihy: Sväté Písmo a Ochridský prológ. Nech teda táto kniha pomôže ozdobiť nielen slovenskú literatúru, ale aj dušu, myseľ a konanie všetkých tých, ktorí ju teraz budú môcť čítať v slovenskom preklade.

prot. Mgr. Peter Savčak, PhD.