Úvod prekladateľa

Peter Soroka

Boha a svätých milujúci čitateľ! Knihu, ktorú držíš v ruke, považujem za jednu z najlepších a najkomplexnejších kníh na svete pre človeka, ktorému záleží na svojom spasení a snaží sa tu na zemi žiť život, ktorý by ho po smrti priviedol do nebeského kráľovstva. Viac o nej a jej význame sa dozvieš v nasledujúcich predhovoroch, ja by som sa však chcel vyjadriť k jej prekladu.
Prvýkrát som sa s Ochridským prológom stretol v roku 1998 v srbskom monastieri Kovilj, kde sa z nej čítalo počas stolovania v monastierskej jedálni. Tam som sa dozvedel, že s telesným pokrmom by mal človek prijímať aj pokrm duchovný. A aké duchovné čítanie je lepšie než životopisy a poučenia svätých, ktorí nám takto ukazujú príklad cesty k Bohu? Srbi v polovici 20. storočia ešte nemali kompletné životopisy svätých vo svojom jazyku, a tak sa sv. Nikolaj Velimirovič podujal na spracovanie aspoň ich skrátenej formy, doplniac každý deň o básne, úvahy, rozjímania a besedy. Tak sa toto dielo stalo ucelenou zbierkou všetkých týchto literárnych výtvorov.
Vtedy som si uvedomil, že ani my na Slovensku nemáme preklad celých životopisov svätých a ich čítanie v cudzích jazykoch je zdĺhavé a ak niekto nepozná ruský či grécky jazyk aj nemožné. Preto som už vtedy zatúžil preložiť tieto skrátené verzie životopisov svätých, spolu s ďalším nesmiernym bohatstvom tejto knihy, do slovenského jazyka.
Preklady prvých úryvkov Ochridského prológu som začal publikovať už v roku 2000 v našich cirkevných časopisoch a v roku 2004 som sa rozhodol, že sa pustím do prekladu celej knihy. Práca to bola veľmi náročná, lebo sv. Nikolaj použil mnoho dnes už zastaraných výrazov, archaizmov, turkizmov, bulharizmov a aj keď je dielo určené pre obyčajných ľudí, autorova genialita je tu viac ako badateľná. Keďže nie som profesionálny prekladateľ, najväčší problém som mal s básňami, ktoré obsahujú rôzne druhy rýmov. Možno aj preto som s prekladom prestal po takmer trojmesačnej práci. Vrátil som sa k nemu až koncom augusta 2013, keď som si povedal, že preložím každý deň aspoň jeden deň z Ochridského prológu, aby bola práca dokončená o rok neskôr. S Božou pomocou a modlitbami autora tejto knihy, sv. Nikolaja Srbského, sa to skutočne podarilo a preklad posledných riadkov tohto famózneho diela som dokončil v septembri 2014.
Preklad Ochridského prológu dnes na Slovensku plní rovnaký účel ako v čase svojho vydania v Srbsku. Nemali sme všetky životopisy svätých a teraz ich máme aspoň v skrátenej forme, ba dokonca aj s množstvom ďalšieho duši potrebného čítania. Verím rovnako ako kedysi sv. Nikolaj, že raz sa na Slovensku narodí človek, ktorý nielenže preloží, ale aj napíše kompletné životopisy svätých v slovenskom jazyku. V Srbsku tak urobil žiak sv. Nikolaja, svätec Pravoslávnej cirkvi, prep. Justín Čelijský (Popovič).
Kým sa tak stane, želám si, aby Ochridský prológ nebol čítaný len ako obyčajná kniha od prvej strany po poslednú, ale aby bol čítaný každodenne a nepretržite dookola v súlade s cirkevným kalendárom. Nech Boh dá, aby jej listy zožltli opotrebovaním rukami zbožných čitateľov, ako je to v prípade starých bohoslužobných kníh.
Okrem všemocného Boha, Ktorý ma uznal hodným dovŕšiť túto neľahkú prácu, by som sa chcel srdečne poďakovať svojej rodine, že chápala moju zaneprázdnenosť, pre ktorú som sa jej nemohol dostatočne venovať. Toto dielo by sa nikdy nepodarilo kvalitne urobiť bez odborného korektora, prot. Mgr. Petra Savčaka, PhD. a jazykových korektorov, Mgr. Dany Šangrikovej a Ing. Ľubomíra Ondrisa, CSc., ktorí priniesli veľkú obeť, aby dielo mohlo byť vydané. Nech im hodiny ich práce oplatí Boh nebeským kráľovstvom a čitateľ prečítaním tejto knihy. V mene všetkých nás vám želám, aby ste načerpali čo najviac duchovnej sily a múdrosti.

prot. ThDr. Peter Soroka, PhD.