+421 940 600 501

Juliánsky kalendár/Gregoriánsky kalendár

8./21. december

1. Prepodobný Patapij. Narodený a vychovaný vo viere a bázni Božej blahovernými rodičmi v egyptskom meste Tiba. Skoro spoznal svet a opovrhol jeho márnosťou. Utiahol sa do egyptskej púšte, kde sa kvôli Božej láske oddal podvihu očisťovania svojho srdca od všetkých svetských želaní a myšlienok. Keď sa rozchýrila zvesť o jeho cnostiach, ľudia k nemu začali prichádzať a hľadať u neho pomoc pri... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

9./22. december

1. Počatie sv. Anny. Spravodliví Joakim a Anna boli bezdetní celých 50 rokov svojho manželského života. V starobe sa zjavil každému z nich osobitne archanjel Gabriel a povedal im, že ich modlitby boli Bohom vypočuté a že sa im narodí dcérka Mária. Vtedy svätá Anna počala od svojho muža a po 9 mesiacoch porodila dcéru, blahoslovenú Bohom aj všetkými ľudskými pokoleniami,... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

10./23. december

1. Sv. muč. Minas, Ermogen a Eugraf. Minas aj Ermogen boli pôvodom Aténčania. Obaja však žili v Carihrade, kde boli vo veľkej úcte cisára aj ľudí. Minas bol známy učenec a zdatný rečník. Navonok sa tváril ako pohan, v srdci však bol presvedčený kresťan. Ermogen bol carihradským eparchom, ktorý sa držal pohanstva navonok aj vo vnútri, hoci bol milosrdný... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

11./24. december

1. Prep. Daniel Stĺpnik. Narodil sa v dedine Vitara pri meste Samosat v Mezopotámii kresťanským rodičom Eliášovi a Marte. Bol vymodlený od Boha slzami svojej bezdetnej matky a ako jediný syn bol odmalička zasvätený službe Bohu. V 12 rokoch prijal mníšsky stav, navštívil Simeona Stĺpnika a bol ním požehnaný. Želajúc si samotu, Daniel opustil monastier a utiahol sa do opusteného pohanského chrámu... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

12./25. december

1. Sv. Spyridon divotvorca, episkop trimifuntský. Ostrov Cyprus bol miestom narodenia aj miestom služby tohto slávneho svätca. Narodil sa jednoduchým rodičom, roľníkom. Aj on zostal jednoduchý a pokorný až do svojej smrti. V mladosti sa oženil a mal deti. Keď mu manželka zomrela, celý sa oddal službe Bohu. Kvôli svojej výnimočnej zbožnosti bol vybraný za episkopa v meste Trimifunt.... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

13./26. december

1. Sv. muč. Eustratij, Auxentij, Eugenij, Mardarij a Orest. Týchto päť chrabrých mužov zažiarilo ako päť žiarivých hviezd v čiernych časoch christoborných cisárov Diokleciána a Maximiána. Svätý Eustratij bol rímskym vojvodcom v meste Satalion, Eugenij bol jeho priateľom v armáde; aj Orest bol vzorným vojakom, Auxentij bol kňazom a Mardarij bol obyčajným občanom a Eustratijovým krajanom,... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

14./27. december

1. Sv. muč. Tirs, Leukij a Kalinik. Svätí Tirs a Leukij boli vážení obyvatelia Bytínijskej Cézarey. Prvý z nich bol pokrstený a druhý ohlásený kresťan. Kalinik bol zasa pohanským žrecom. Keď Déciov cisársky námestník Kumvrikij začal nemilosrdne mučiť a zabíjať kresťanov, predstúpil pred neho nebojácny Leukij a s výčitkou mu povedal: „Prečo bojuješ sám proti svojej duši, ó, Kumvrikij?“ Rozhnevaný sudca nariadil,... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

15./28. december

1. Svmuč. Eleuterij. Z dobrého stromu je dobrý aj plod. Tento veľký svätec mal šľachetných a významných rodičov. Narodil sa v Ríme, kde bol jeho otec cisárskym antipatom. Jeho matka Antija počúvala Evanjelium z úst samotného veľkého apoštola Pavla a tento apoštol ju aj pokrstil. Skoro ovdovela, a tak dala svojho jediného syna na učenie a službu k rímskemu episkopovi Anikitovi.... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

16./29. december

1. Sv. prorok Agej. Narodil sa v Babylone počas otroctva Izraelitov. Pochádzal z kmeňa Léviho. Prorokoval 470 rokov pred Christom. Ako mladý navštívil Jeruzalem. Podnecoval Zorobábela a kňaza Ješuu, aby obnovili chrám Hospodinov v Jeruzaleme predpovedajúc tomu chrámu väčšiu slávu ako bývalému chrámu Šalamúna. „Budúca sláva tohto domu bude väčšia ako predchádzajúca, hovorí Hospodin mocností“ (Аg 2, 9). Lebo... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

17./30. december

1. Sv. prorok Daniel a traja mládenci: Ananiáš, Azariáš a Misael. Všetci štyria boli z kráľovského kmeňa Júdovho. Keď Nabuchodonozor (Nabukadnezar) zničil a vyplienil Jeruzalem, vtedy aj Daniel, ešte ako dieťa, bol odvedený do otroctva spolu s judským kráľom Joakimom a množstvom ďalších Izraelitov. Opis jeho života, utrpenie a proroctvá sa dá podrobne nájsť v jeho knihe. Svätý Daniel bol od ranej mladosti... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

Back to Main Page