+421 940 600 501

Juliánsky kalendár/Gregoriánsky kalendár

29. december/11. január

1. Sv. 14 000 betlehemských detí. Východní mudrci sa nevrátili z Betlehema do Jeruzalema, aby Herodesa informovali o novorodenom Kráľovi, ale na príkaz anjela odišli do svojich domovov inou cestou. Herodes rozhnevaný ako zlostné zviera nariadil, aby boli v Betleheme a jeho okolí pozabíjané všetky deti do dvoch rokov. Tento kráľov strašný rozkaz bol vykonaný doslovne. Jeho vojaci niektoré deti... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

30. december/12. január

1. Sv. muč. Anisia. Narodila sa v Solúne váženým a bohatým rodičom, ktorí ju vychovali v Christovej viere. V mladom veku osirela a celá sa oddala rozjímaniu o Bohu a modlitbe vo svojom dome. Oduševnená láskou Christovou často hovorievala: „Ó, ty lživý život mladých, lebo buď pohoršuješ alebo sa pohoršuješ. Staroba je lepšia, ale, ach, uchvacuje ma smútok pri pomyslení na... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

31. december/13. január

1. Prep. Melánia Rímska. Narodila sa v Ríme zbožným a veľmi bohatým rodičom. Pod nátlakom rodičov vstúpila do manželstva s významným mládencom Apinianom. Po pôrode druhého dieťaťa ťažko ochorela a povedala svojmu manželovi, že sa uzdraví len vtedy, ak sa on zaprisahá pred Bohom, že s ňou bude žiť ako brat so sestrou. Muž sa zaprisahal a Melánia sa od duchovnej... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

1./14. január

1. Obrezanie Hospodina Boha a Spasiteľa nášho Isusa Christa. Na ôsmy deň od narodenia bolo Božské Dieťa prinesené do chrámu a obrezané v súlade so zákonom platným v Izraeli ešte od Abrahámových čias. Pri tejto príležitosti Mu dali meno Isus, ako to archanjel Gabriel zvestoval Presvätej Deve. Starozákonné obrezanie je predobrazom novozákonného krstu. Obrezanie dokazuje, že Christos na seba prijal telo... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

2./15. január

1. Sv. Silvester, episkop rímsky. Narodil sa v Ríme a od mladosti sa učil svetskej múdrosti a viere Christovej. Vo svojom živote sa vždy riadil evanjeliovými prikázaniami. Veľa využíval rady kňaza Timoteja, bol aj svedkom jeho smrti za vieru. Hľadiac na príklad hrdinskej obety svojho učiteľa, sa aj sám zapálil rovnakou horlivosťou po celý svoj život. Vo svojich... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

3./16. január

1. Prorok Malachiáš. Posledný z prorokov v histórii. Narodil sa po návrate Židov z babylonského zajatia. Mal neobyčajne krásnu tvár. Podľa tradície ho ľud nazýval anjelom. Možno kvôli jeho vonkajšej kráse či kvôli duševnej čistote, ale možno aj kvôli priateľstvu s anjelom Božím. Často sa totiž s anjelom rozprával tvárou v tvár. Keď sa to stávalo, aj niektorí iní... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

4./17. január

1. Zbor sedemdesiatich apoštolov. Okrem 12 veľkých apoštolov si Hospodin vybral ešte 70 ďalších, malých apoštolov, a poslal ich zvestovať Evanjelium. ,,… po dvoch poslal ich pred sebou do každého mesta a na každé miesto hovoriac: posielam vás ako baránkov medzi vlkov“ (Lk 10, 1 – 5). Ale tak, ako aj Judáš – jeden z Dvanástich odpadol... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

5./18. január

1. Svmč. Teopemt a Teona. Keď Dioklecián nariadil prenasledovanie kresťanov, nikomidijský episkop Teopemt bol prvý, kto bol za Christa umučený. Bol predvedený pred cisára a ten sa mu vyhrážal smrťou, ak sa nezriekne Christa. Na vyhrážky episkop cisárovi odpovedal: „ Je napísané: nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo, ale dušu nemôžu zabiť. Ty máš moc nad... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

6./19. január

1. Bohojavlenije. Keď Hospodin Isus dovŕšil 30 rokov od svojho telesného narodenia, začal svoju učiteľskú a spasiteľskú prácu. Samotný začiatok začiatku okrášlil krstom v Jordáne. Svätý Cyril Jeruzalemský hovorí: „Počiatok sveta je voda, počiatok Evanjelia je Jordán.“ Pri krste Hospodina sa vo vode zjavilo to tajomstvo, ktoré bolo v  Starom Zákone iba predpovedané a o ktorom sa v starom Egypte... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

7./20. január

1. Sv. Ján Krstiteľ. Keďže sa Jánova hlavná úloha v živote odohrala v deň Bohozjavenia, Cirkev oddávna zasvätila tento deň pamiatke. S týmto dňom je spojená ešte jedna udalosť s Predchodcovou rukou. Evanjelista Lukáš chcel preniesť Jánovo telo zo Sebastie, kde bol tento veľký prorok Herodesom sťatý, do rodného mesta proroka, do Antiochie. No podarilo sa mu získať... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

Back to Main Page