+421 940 600 501

Juliánsky kalendár/Gregoriánsky kalendár

8./21. august

1. Sv. Emilián Vynávač, episkop kizičský. Bol episkop v Kiziku v čase zlého cisára Leva Arménskeho, ikonoborca. Keďže sa nechcel podrobiť cisárskym dekrétom o vyhadzovaní ikon z chrámu, bol aj on s ďalšími pravoslávnymi episkopmi poslaný do vyhnanstva. Prežil tu 5 rokov trpiac mnoho múk a ponížení kvôli Christovi. Zosnul v roku 820 a presídlil sa medzi nebeských obyvateľov. 2. Sv. Miron divotvorca, episkop... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

9./22. august

1. Sv. apoštol Matej. Pôvodom z Betlehema, z pokolenia Júdovho. Učil sa pri sv. Simeonovi Bohoprijemcovi v Jeruzaleme. Keď začal Hospodin zvestovať Božie kráľovstvo, vtedy sa aj Matej pridal k tým, ktorí milovali Hospodina, lebo Ho aj on sám celým srdcom miloval, s obľubou počúval Jeho slová a hľadel na Jeho skutky. Najprv Matej patril medzi sedemdesiat menších Christových učeníkov, ale... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

10./23. august

1. Sv. muč. Lavrentij (Vavrinec) archidiakon, Sixt (Sixtus) pápež a ďalší s nimi. Keď zahynul pápež Štefan (pozri 2. aug.) na jeho miesto bol ustanovený svätý Sixt, ktorý bol pôvodom Aténčan, najprv filozof a potom kresťan. V tom čase zomierali rímski episkopi jeden za druhým, takže stať sa episkopom v Ríme, znamenalo to isté, ako byť vyvedený na smrť. Cisár Décij... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

11./24. august

1. Sv. muč. Eupl. Diakon v Katane Sicílskej. Cisár Dioklecián poslal na Sicíliu vojvodcu Pentagura, aby zlikvidoval kresťanov, keď tam nejakých nájde. Pentagur nenašiel ani jedného kresťana, lebo tých pár, ktorí tam boli, sa schovávalo pred prenasledovateľmi a neukazovali sa. Vtedy niekto svätého Eupla obvinil, že ide s nejakou knihou k tajným kresťanom a číta im z tej knihy. Tá kniha... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

12./25. august

1. Sv. muč. Anikita a Fotij. Cisár Dioklecián raz navštívil mesto Nikomédia so zlým úmyslom, že tu úplne vykynoží kresťanov. A keď ich začal bezcitne zabíjať a mučiť, ukázal sa pred ním sv. Anikita, jeden zo starostov mesta a odvážne pred cisárom vyznal vieru v Hospodina Christa, Boha vteleného kvôli nášmu spaseniu. Okrem toho Anikita označil modly za hluché a nemé... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

13./26. august

1. Sv. muč. Ipolit. Ipolit bol veliteľom a správcom väzníc v Ríme; narodený a vychovaný ako pohan. Keď bol sv. archidiakon Lavrentij uvrhnutý do temnice, Ipolitovi cisár nariadil, aby zvlášť dával pozor na tohto väzňa. Ipolit na vlastné oči videl ako Lavrentij vrátil zrak slepému Lukilijovi a ako uzdravil aj mnohých ďalších chorých a uveril v Christa. Keď ho Lavrentij pokrstil,... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

14./27. august

1. Sv. prorok Michej II. Z pokolenia Júdovho a z dediny Morisi, kvôli čomu sa aj volal Morisičan. Súčasník proroka Izaiáša, Ámosa a Oziáša, ako aj judských kráľov Joatama, Achaza a Ezechiela. Obviňoval hriechy svojho národa, obviňoval aj lživých prorokov, ktorí prorokovali za víno a opojné nápoje. Predpovedal pád Samárie. Predpovedal aj pád Jeruzalema, ktorý príde preto,... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

15./28. augusta

1. Zosnutie Presvätej Bohorodičky. Hospodin, Ktorý na hore Sinaj nariadil piatym prikázaním: „Cti si svojho otca a matku svoju,“ dokázal aj svojim príkladom, ako si treba vážiť svoju matku. Visiac v mukách na kríži, spomenul si na svoju Matku a ukazujúc na apoštola Jána povedal jej: „Žena, toto je tvoj syn!“ Potom povedal Jánovi: „Toto je tvoja... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

16./29. augusta

1. Nerukotvorená ikona Hospodina Isusa Christa. V čase, keď náš Hospodin zvestoval Evanjelium a uzdravoval každú bolesť a každý ľudský neduh, bol v meste Edessa, na brehu rieky Eufrat nejaký kráľ Avgar celý nakazený malomocenstvom. Dopočul sa o Christovi, Uzdravovateľovi každého trápenia a choroby, preto poslal maliara Ananiáša do Palestíny s listom Christovi, v ktorom Avgar prosil Hospodina, aby prišiel do Edessy a uzdravil... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

17./30. august

1. Sv. muč. Miron presbyter. Bol kňazom v nejakom meste v Achaji. Pochádzal z bohatého a váženého rodu. Povahou bol blahý a krotký, ľúbiaci Boha a ľudomilný. V časoch cisára Décia, na samotný deň Christovho narodenia, vtrhli pohania do chrámu, vytiahli Mirona z bohoslužby a začali ho mučiť. Počas mučenia v ohni sa mu zjavil... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

Back to Main Page