+421 940 600 501

Juliánsky kalendár/Gregoriánsky kalendár

29. august /11. september

1. Sťatie hlavy svätého Jána Krstiteľa. Herodes Antipas, syn starého Herodesa, vraha betlehemských detí v čase narodenia Hospodina Isusa, bol vladárom Galiley za čias zvestovania svätého Jána Krstiteľa. Tento Herodes bol ženatý s dcérou arabského kniežaťa Aretu. Ale Herodes, zlý výhonok zo zlého koreňa, vyhnal svoju zákonitú manželku a nezákonne si zobral za družku Herodiadu, ženu... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

30. august /12. september

1. Zbor sv. srbských osvietiteľov a učiteľov. V tento deň sa nespomínajú všetci srbskí svätci všeobecne, ale len niekoľko archiepiskopov a patriarchov, a to: sv. Sáva, prvý srbský archiepiskop, nazvaný apoštolom rovný; Arsenij, nástupca sv. Sávu, veľký hierarcha a divotvorca; Sáva II., syn prvovenčaného kráľa Štefana, ktorý dlhší čas žil v Jeruzaleme, nazýva sa „podobný Mojžišovi v krotkosti“ (pozri Srbljak); Nikodým,... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

31. august/13. september

1. Sviatok opasku Sv. Bohorodičky. Po svojom zosnutí dala Presvätá Bohorodička svoj opasok apoštolovi Tomášovi. Tento opasok bol neskôr prenesený do Carihradu a ochraňovaný v zapečatenej truhle v Bohorodičnom chráme vo Vlacherne, zadužbine kráľovnej Pulcherie. Tá truhla sa nikdy neotvárala až do čias cisára Leva Múdreho (886 – 912). Levova manželka, cisárovná Zoja, duševne ochorela... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

1./14. september

1. Začiatok cirkevného roku (alebo: Načalo Indikta). Prvý Všeobecný snem určil, aby sa cirkevný rok začínal 1. septembra. September bol u Židov začiatkom nového občianskeho roku (2Mj 23, 16), bol mesiacom zbierania plodov a prinášania obete vďaky Bohu. V čase tohto sviatku Hospodin Isus vošiel do synagógy v Nazarete, otvoril knihu proroka Izaiáša a prečítal... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

2./15. september

1. Sv. muč. Mamant. Narodil sa v Paflagónii významným kresťanským rodičom, Teodotovi a Rufine. Jeho rodičia boli uvrhnutí do temnice za Christovo meno. V temnici mu najprv zomrel otec; matka po jeho pôrode zomrela tiež. Takto zostalo v temnici novonarodené dieťa ležať medzi telami svojich mŕtvych rodičov. Ale Prozreteľný Boh poslal Svojho anjela k nejakej... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

3./16. september

1. Svmuč. Antim. Narodil sa v Nikomédii a od detstva bol vychovávaný ako ozajstný kresťan. „Jeho telo bolo umŕtvené, duch pokorný, závisť vykorenená, hnev skrotený, lenivosť vyhnaná; …mal lásku k všetkým, pokoj so všetkými; vo všetkom správny úsudok, horlivosť k Božej sláve, zjavnú všetkým.“ Niet divu, že človek s takými cnosťami bol ustanovený za episkopa.... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

4./17. september

1. Svmuč. Vavila. Tento „veľký a ohromný človek, ak ho vôbec možno nazvať človekom“, ako sa o ňom vyjadruje sv. Zlatoústy, bol archijerejom v Antiochii v časoch poškvrneného cisára Numeriána. Tento Numerián uzavrel mier s nejakým barbarským kráľom, ktorý bol omnoho lepší a mierumilovnejší ako Numerián. Na znak svojej úprimnej túžby po trvalom mieri, poslal... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

5./18. september

1. Sv. prorok Zachariáš. Otec sv. Jána Predchodcu. Syn Barachov, z rodu Abiovho, z pokolenia Áronovho. Bol predstaveným kňazov z rodu Abiovho, ktorí mali ôsme poradie slúženia v jeruzalemskom chráme. Jeho žena Alžbeta bola dcérou Sovije, sestry sv. Anny, matky sv. Bohorodičky. V časoch kráľa Herodesa, vraha detí, slúžil Zachariáš jedného dňa, podľa svojho poradia... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

6./19. september

1. Pamiatka na zázrak archanjela Michala. Vo Frígii neďaleko od Hierapolisu bolo jedno mesto nazývané Choni (ponorenie); na tom mieste bol prameň divotvornej vody. Keď sv. apoštol Ján Bohoslov s Filipom zvestovali Evanjelium v Hierapolise, pozrel sa na to miesto a predpovedal, že tu bude vyvierať prameň divotvornej vody, z ktorej sa mnohí uzdravia a... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

7./20. september

1. Sv. muč. Sozont. Narodil sa v Lykaónii. Bol pastierom oviec, vo všetkom sa pridržiaval Božieho zákona a poučoval svojich rovesníkov a priateľov v zbožnej viere. Z nejakého videnia sa dozvedel, že má mučenícky strádať za Christa. V tom čase v neďalekom meste Pompeopolis nejaký Maximián, správca Kilíkie, veľmi prenasledoval kresťanov. V meste bol nejaký zlatý idol, ktorému sa pohania klaňali. Sozont zanechal svoje ovce, odišiel do mesta, vošiel do pohanského chrámu, odlomil ruku zo zlatej modly, rozdrvil ju a rozdal chudobným. V meste z toho nastal veľký rozruch a pohania začali hľadať vinníka. Aby kvôli jeho skutku nestrádal niekto iný, Sozont sa sám prihlásil správcovi, že je kresťan a vykonal ten skutok. Mučitelia ho najprv bili, potom zavesili na...

Čítať ďalej

Back to Main Page