+421 940 600 501

Juliánsky kalendár/Gregoriánsky kalendár

27. február/11. marec

1. Prep. Prokopij Dekapolita. Tento svätec bol z Desaťmestia (Dekapolisu) pri Galilejskom mori, kvôli čomu aj bol nazvaný Dekapolita. V mladosti sa oddal pustovníckemu životu a prešiel všetky predpísané podvihy, ktorými sa srdce očisťuje a duch pozdvihuje k Bohu. Ale keď nastalo prenasledovanie kvôli ikonám zo strany zlého cisára Leva Isavrijského, Prokopij sa postavil na ochranu ikon dokazujúc, že klaňanie... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

28. február/12. marec

1. Svmuč. Proterij. Tento svätec bol presbyter v Alexandrii v tom čase, keď patriarchom v tomto meste bol heretik Dioskor, jeden z pôvodcov monofyzitskej herézy, ktorá učila, že v Christovi nie sú dve prirodzenosti, ale len jedna. V tom čase vládol Markian a Pulcheria. Proterij, muž svätý a zbožný, povstal proti Dioskorovi, kvôli čomu pretrpel mnohé ťažkosti. Vtedy bol zvolaný IV. Všeobecný... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

29. február/13. marec

1. Prep. Ján Kasián. Tento veľký duchovník sa narodil v Ríme slávnym rodičom. V mladosti vyštudoval všetky svetské vedy, zvlášť filozofiu a astronómiu. Potom sa celý oddal štúdiu Svätého Písma. Stále sa snažil ísť od dobrého k ešte lepšiemu, želal si dosiahnuť čo najvyšší stupeň dokonalosti. Preto Kasián odišiel z Ríma do Carihradu, aby osobne počul a videl sv. Jána Zlatoústeho.... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

1./14. marec

1. Prepmuč. Eudokia. Žila vo  fenickom meste Iliopolise za čias vlády cisára Trajana. Najprv bola veľkou hriešnicou, potom kajúcnicou, podvižníčkou a nakoniec mučenicou. Vďaka smilstvu nadobudla veľký majetok. Obrátenie v jej živote učinil vďaka Božej prozreteľnosti jeden starý mních German, a to nechtiac. Kvôli povinnostiam prišiel do mesta a ubytoval sa u jedného kresťana, ktorého dom bol stenou spojený s domom... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

2./15. marec

1. Svmuč. Teodot, ep. kirinejský, žil na ostrove Cyprus. Kvôli svojej múdrosti a bohabojnosti bol vybraný za episkopa a spravoval Božiu Cirkev s láskou a horlivosťou. Keď nastalo prenasledovanie kresťanov za čias zákerného cisára Licinia, bol tento Boží človek predvedený pred súd a vystavený mnohým mučeniam. Keď mu mučiteľ Savin radil, aby sa zriekol Christa a poklonil sa pohanským modlám, Teodot... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

3./16. marec

1. Sv. muč. Eutropij, Kleonik a Vasilisk. Boli to druhovia sv. Teodora Tyrona. A keď slávny Teodor slávne zosnul, oni potom ešte zostali v temnici, ale neboli hneď odsúdení, lebo došlo k zmene cisárskeho námestníka v meste Amasia. Keď prišiel nový zástupca, ešte neľudskejší ako ten predošlý, prikázal, aby mu predviedli týchto troch. Všetci traja boli mládenci, Eutropij a Kleonik... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

4./17. marec

1. Prep. Gerasim. Tento znamenitý svätec sa najprv učil podvižnickému životu v egyptskej Tebaide, potom prešiel k Jordánu. Tam založil monastier, v ktorom bolo okolo 70 mníchov. Monastier existuje až dodnes. Pre svoj monastier zostavil špeciálny typikon, podľa ktorého mnísi päť dní trávili vo svojich kéliach pletúc koše; v kéliach nemohli nikdy kúriť; päť dní... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

5./18. marec

1. Sv. muč. Konon Isavrijský. O Christovej viere ho poučil a v mene Presvätej a Životodarnej Trojice ho pokrstil samotný archanjel Michal. Až do jeho smrti ho neviditeľne sprevádzal tento Boží archanjel. Bol osvetlený a posilnený blahodaťou Ducha Svätého, takže ho srdce neťahalo za ničím svetským, ale iba za duchovným a nebeským. Keď ho rodičia... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

6./19. marec

1. Sv. 42 muč. z Amorey. Boli to všetci vojvodcovia byzantského cisára Teofila. Ale keď cisár Teofil prehral bitku so Saracénmi pri meste Amorea, Saracéni obsadili mesto a vzali do zajatia mnohých kresťanov, medzi nimi aj týchto vojvodcov. Ostatných kresťanov buď pozabíjali alebo predali do otroctva a vojvodcov hodili do temnice, kde ich väznili 7 rokov. Viackrát... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

7./20. marec

1. Sv. sedem svmuč. Chersonských: Vasilij, Efrem, Eugenij, Elpidij, Agatodor, Eterij a Kapiton. Všetci títo boli episkopi v Chersone v rôznom čase a všetci trpeli (jediný Eterij zomrel pokojne) od neveriacich, buď Židov, Grékov, či Skýtov. Všetci odchádzali do divokých krajín ako misionári, posielaní jeruzalemským patriarchom, aby tam prinášali svetlo Evanjelia. Všetci boli mučení a trpeli kvôli svojmu Hospodinovi. Vasilij... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

Back to Main Page