+421 940 600 501

Juliánsky kalendár/Gregoriánsky kalendár

8./21. október

1. Prep. Pelagia. Kajúcna hriešnica. Narodila sa ako pohanka v Antiochii a Boh ju obdaril veľkou telesnou krásou. Pelagia však svoju krásu využívala na duševné zatratenie seba aj iných. Smilstvom veľmi zbohatla. Raz, prechádzajúc popri chráme sv. muč. Juliána, kde práve kázal episkop Non, náhodou tam zašla a počula slová o Strašnom súde a treste pre hriešnikov. Táto kázeň ňou... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

9./22. október

1. Sv. apoštol Jakub. Syn Alfejov a jeden z dvanástich veľkých apoštolov. Vlastný brat apoštola a evanjelistu Matúša. Skutočný svedok slov a zázrakov Hospodina a Spasiteľa nášho Isusa Christa, svedok Jeho utrpenia, zmŕtvychvstania a vznesenia sa. Po zostúpení Svätého Ducha na sviatok Päťdesiatnice bolo údelom apoštola Jakuba, aby zvestoval Christovo Evanjelium v Eleuteropolise a okolitých... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

10./23. október

1. Sv. muč. Eulampij a Eulampia. Brat a sestra z Nikomédie. V časoch strašného prenasledovania kresťanov cisárom Maximiánom nejakí verní z Nikomédie utiekli z mesta a skryli sa. Mladý Eulampij bol poslaný do mesta, aby priniesol chlieb. Keď vošiel chlapec do mesta, uvidel kráľovský rozkaz o prenasledovaní a zabíjaní kresťanov nalepený na stene. Vysmial sa tomu rozkazu, strhol ho a roztrhal. Kvôli tomu bol hneď... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

11./24. október

1. Sv. apoštol Filip. Pôvodom z palestínskej Cézarey. Bol ženatý a v manželstve mal 4 dcéry, všetky štyri boli od Boha obdarované darom proroctva a všetky štyri sa Christovi zasľúbili ako panny. Keď svätí apoštoli vyberali diakonov, vtedy bol aj Filip vybraný spolu so Štefanom a ostatnými. Filip slúžil s veľkou usilovnosťou úbohým a vdovám. Keď nastalo prenasledovanie kresťanov v Jeruzaleme, apoštol Filip... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

12./25. október

1. Sv. muč. Tarach, Prov a Andronik. Tarach bol pôvodom z Klaudiopolisu v Sýrii; Prov z pamfilskej Sidy a Andronik bol synom významného obyvateľa Efezu. Všetci traja boli spoločne mučení antipatom Numeriom Maximom v dobe cisára Diokleciána. Tarach mal v čase mučenia 65 rokov. Keď sa ho antipat trikrát pýtal na meno, on trikrát odpovedal: kresťan. Najprv ich bili palicami až ich... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

13./26. október

1. Sv. muč. Karp a Papila. Karp bol tijatirským episkopom a Papila diakonom. Pochádzali z Pergama, kde nakoniec strádali za vieru Christovu od zlého správcu Valerija v časoch Déciovej vlády. Valerij ich priviazal o kone a vyhnal do Sárd, kde ich vystavil strašným mučeniam, ale zjavil sa im Boží anjel, zahojil im rany a posilnil ich. Karpov sluha Agatodor s veľkým... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

14./27. október

1. Prep. Paraskeva Srbská. Táto slávna svätica bola srbského pôvodu. Narodila sa v meste Epivat (Pivat, po turecky Bojados), medzi Silinauriou a Carihradom. Rodičia sv. Paraskevy boli majetní a zbožní kresťania a okrem Paraskevy mali ešte jedného syna Eutimija, ktorý ešte za života rodičov prijal mníšstvo a neskôr sa z neho stal významný maditský episkop. Po smrti rodičov dievčina Paraskeva,... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

15./28. október

1. Prep. muč. Lukian, presbyter antiochijský. Narodil sa urodzeným rodičom v Samosate v Sýrii. V mladosti nadobudol veľmi široké svetské a duchovné vzdelanie. Bol to významný muž učenosťou aj strohosťou podvižníckeho života. Rozdajúc celý svoj majetok chudobným, živil sa zostavovaním poučných diel ako svojim remeslom. Pre Cirkev urobil veľmi záslužnú prácu tým, že podľa židovského textu opravil mnoho miest... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

16./29. október

1. Sv. muč. Longin. Boží evanjelista Matúš, ktorý opisuje utrpenie Hospodina Isusa Christa, hovorí: „Avšak stotník a tí, čo s ním strážili Isusa, keď videli zemetrasenie a všetko, čo sa dialo, veľmi sa preľakli a hovorili: naozaj Syn Boží bol tento!“ (Мt 27, 54). Tým stotníkom bol tento blažený Longin, ktorý spolu s ďalšími svojimi dvomi vojakmi uveril v Syna Božieho... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

17./30. október

1. Sv. prorok Ozeáš. Syn Bériho z pokolenia Isacharovho. Žil a prorokoval 800 rokov pred Christovým narodením. Jeho Bohom inšpirované slová sa nachádzajú v knihe, ktorá obsahuje 14 kapitol. Veľa karhal Izrael a Judsko kvôli modloslužbe, predpovedal Boží trest za hriechy, pád Samárie a Izraela kvôli odstúpeniu od Boha, ale aj Božiu milosť Júdovmu pokoleniu. Prorokoval pozastavenie a ukončenie starozákonných... ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ. AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .

Čítať ďalej

Back to Main Page